SPECJALNE METODY SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO A

SPECJALNE METODY SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO A SPAWANIE ŁUKOWE W OSŁONACH GAZOWYCH Rozwój metod spawania łukowego Spawanie łukowe elektrodą otuloną oraz spawanie i cięcie acety- lenowo-tlenowe obejmują ogromną większość zastosowań spawal- nictwa, dlatego tym metodom poświęcono pierwsze rozdziały pod- ręcznika. Ich szerokie rozpowszechnienia zawdzięcza się dobrym wynikom, jakie dają przy spawaniu zwykłych stali węglowych, stosowanych w budowie maszyn, konstrukcjach metalowych, w budowie statków, mostów, kotłów itp. Te metody jednak okazują się nieraz zawodne przy spawaniu stali stopowych, zawierających dodatki utrudniające spawanie, jak również przy spawaniu aluminium i innych metali nie żelaznych , wymagających bardziej skutecznej ochrony przed szkodliwym działaniem powietrza. Pomimo wielkich postępów w produkcji elektrod otulonych, nie zawsze jest możliwe przez sam dobór od- powiednio spreparowanej otuliny przeciwdziałać wypalaniu się pewnych cennych składników stali wysokostopowych, przecho- dzeniu ich do żużla i znacznego pogarszania się własności fizycz- nych, czy chemicznych uzyskiwanych połączeń. Gazy wytwarza: ne przez otulinę mają zbyt małe ciśnienie, aby osłonić topiony metal od silnych prądów powietrza, powstających drogą natural- ną wskutek ogromnej różnicy temperatury między łukiem a ota- czającą atmosferą. Na tle tych. trudności powstały metody spa- wania łukiem osłanianym od dostępu powietrza przez strumień gazu o ciśnieniu znacznie przewyższającym ciśnienie atmosferycz- ne. Z ogromnej liczby przebadanych laboratoryjnie gazów, które mogłyby pełnić rolę ochrony przed powietrzem, praktyczne za- stosowanie znalazły: gazy szlachetne (argon, hel), dwutlenek wę- gla oraz wodór. [patrz też: , , ]